затвори

Влез

Имейл

Парола

Забравена парола
Създай нов профил
или влез с


затвори

Забравена парола

затвори

Регистрация

Все още нямате акаунт? Създайте сега!

С натискане на бутон присъединяване се съгласявате Pizza Place да използва предоставените от Вас лични данни съобразно нашата Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Насточящата политика е изготвена и изцяло съобразена с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Общ регламент относно защитата на данните“), който се прилага пряко на територията на всички държави-членки на ЕС, считано от 25 май 2018г. “Джей Макс 8 ” ЕООД в качеството си на АДМИНИСТРАТОР по отношение на личните данни , придобива правото да обработва и съхранява лични данни на потребители, служители и други физически лица.

1. Понятия и дефиниции
„Лични данни“ е всяка информация, която директно идентифицира или е в състояние да идентифицира дадено физическо лице.
„Субект на данни“ е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор /име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност.
Дружеството “Джей Макс 8 ” ЕООД води съответните регистри, свързани с личните данни на субектите, чиито данни обработва и съхранява в съответните срокове. Разработило и съответните политики и вътрешни правила, и е взело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на лични данни на своите потребители, служители, контрагенти и други-субекти на данни- физически лица.
“Джей Макс 8 ” ЕООД спазва изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и ще обработва лични данни на субектите само при посочените в Общия регламент за защита на личните данни основания и срокове.

2. Основания за обработване на лични данни
Според Общия регламент относно защита на личните данни, основанията за обработване са:
-съгласие на субекта на данни - за всяка конкретна цел се дава отделно съгласие;
-изпълнение на договор;
-законово задължение;
-защита на жизненоважни интереси на субекта или на друго лице,
-задача в обществен интерес;
-законни интереси, преследвани от администратора или трета страна.
Личните данни се обработват само във връзка с определена цел и когато бъде постигната целта или тя отпадне, администраторът няма право повече да съхранява лични данни. Данните трябва да се съхраняват за възможно най-кратко време. Този период трябва да бъде съобразен с причините, поради които администраторът обработва данните, както и с всички законови задължения за съхранение на данните за определен период от време.

3. Кога събираме Вашите лични данни?
-Когато правите поръчки на нашият сайт или по телефона
- Когато се свързвате с нас по телефона чрез нашият кол център, по имейл, чрез социални медии (Инстаграм, Фейсбук)
- Когато се абонирате за нашият бюлетин (за целите на директния маркетинг
- Когато кандидатствате за работа при нас

4. Какви лични данни събираме?
-Когато правите поръчки през сайта, изисквае първо регистрация, като предоставите Вашите имена, адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес. С регистрирането Ви на сайта и въвеждането на изискуеми данни Вие предоставяте съгласието си за събиране, ползване и обработка на личните Ви данни, които доброволно въвеждате, за целите, упоменати по-долу в насоящата политика.
-Когато правите поръчки по телефона, изискваме да предоставите коректно Вашите имена, телефонен номер и адрес за доставка, за да може да изпълним поръчката
-Когато се свързвате с нас чрез социлните медии можем да изискаме да предоставите коректно Вашите имена, телефонен номер и адрес за доставка
-Когато се абонирате за нашият бюлетин, изискваме Вашият емайл адрес

5. За какви цели използваме личните Ви данни?
Събираме и използваме лични данни предимно за директни продажби, директен маркетинг и обслужване на клиенти. Също така събираме данни за лица, търсещи работа или работещи в нашето Дружество.
Може да използваме личните Ви данни за следните цели:
- Изпращане на маркетингови съобщения, за които сте се съгласили. Включват информация за нашите продукти и услуги
- Изпълнение на поръчки за доставка на избран от Вас продукт
- Отговаряне на запаитвания, коментари и всякакви въпроси
- Изпълнение на договорни задължения във връзка с доставката на продуктите и услугите
- Уведомление за преустановяване на услугите ни
- Обработване на кандидатури за подбор на персонал

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?
Съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото е необходимо във връзка с целта, за която същите се обработват. Същевременно, следим за точно и своевременоо отговаряне на Вашите искания във връзка с упражняване на правата Ви като субекти на лични данни, посочени по-долу, за спазване на законовите изисквания за срока на съхранение на данните съгласно приложимото законодателство.

7. Конфиденциалност на данните
„ Джей Макс 8“ ЕООД не споделя, предава и разпространява Вашите лични данни на трети страни, без Вашето изрично съгласие, освен ако това не се изисква от закона. Като администратор на данни ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат защитени и ще бъдат третирани като строго поверителни.

8. Права на субектите
“Джей Макс 8 ” ЕООД спазва правата на субектите на лични данни, посочени Общия регламент относно защита на личните данни, а именно: право на информация - по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани относно: кой е администраторът на лични данни; за какви цели ще използва личните им данни ; категориите на съответните лични данни; правното основание за обработката на данните им; колко дълго ще запази данните; кой друг може да ги получи; дали техните лични данни ще бъдат прехвърлени на получател извън ЕС; субектите на данни трябва да бъдат информирани, че имат право на копие на данните (право на достъп до личните данни); право на коригиране на личните данни; право на изтриване (правото да бъдеш забравен); право на възражение пред администратора, право на субектите да подадат жалба до надзорния орган за защита на данните (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; право да възразят срещу директния маркетинг.

Ред за упражняване на правата на субектите на данни:
При искане за достъп до лични данни имате право да получите и копие от личните си данни. Това обаче не означава, че трябва да получите копие от документите, които съдържат личните данни, а че администраторът трябва да Ви предостави данните в "разбираема форма" - напр. ако са използвани кодове, трябва да се предостави ключ към тези кодове, така че субектът да може да разбере Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид под формата на молба/искане в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора) и да бъдат адресирани до ДЛЗД на посочените контакти в тази молба/искане - адрес на деловодство, електронна поща или препоръчано с обратна разписка на пощенския адрес. Молбата/искането трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните Ви данни. Администраторът може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Достъп може да бъде предоставен до архивирани данни, но не и до изтрити данни. Администраторът предоставя отговор на молбата в срок от един месец от получаването. Моля да имате предвид, че администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в определени случаи (напр., ако не е ясно за кои лични данни се иска достъп или не е ясно кой е подал искането за достъп, както и когато става въпрос за защита на национални и обществени интереси), като във всички случаи той следва да се мотивира за отказа. В случай на отказ имате право на жалба до надзорния орган по защита на данните информацията (например, ако данните са криптирани).

9. Право на информация и достъп до лични данни:
Право на коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални (например, коригиране може да бъде поискано, когато името, адресът или друга информация относно субекта на данни е сгрешена или когато е настъпила промяна във вече предоставена информация). За тази цел трябва да подадете отделно искане или молба в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора; моля обърнете се към ДЛЗД, посочено в настоящата декларация), адресирани до ДЛЗД на администратора. В молбата/искането следва да посочите данните, които искате да се коригират, както и актуалните си данни. Ако администраторът откаже да коригира данните, той трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
Право да се ограничи обработването на лични данни – това не означава изтриване на данните, а че администраторът на данни може да съхранява данните, но целите, за които данните могат да бъдат обработвани, са строго ограничени. Ограничаването се допуска в следните случаи:
А. когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните ви данни;
B. когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;
C. когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие, като субект на данните, ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
D. когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.
За целта, при наличие на някое от посочените в този параграф условия, следва да подадете искане или молба в свободна форма(можете да ползвате и бланки на администратора; моля обърнете се към ДЛЗД, посочено в настоящата декларация), адресирана до ДЛЗД на администратора. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.
Право да поискате личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.
Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания:
A. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
B. когато сте оттеглил своето съгласие;
C. когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;
D. когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора;
E. когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
За целта следва да подадете искане или молба в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора; моля обърнете се към ДЛЗД.

10. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по някоя от следните причини:
А упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
B за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
C по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
D за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Ако откаже да изтрие данните, администраторът трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
Право да възразите срещу обработването на личните данни по всяко време. Възражението следва да бъде адресирано до администратора на горепосочените контакти. Във възражението трябва да посочите основанията, свързани с Вашата конкретната ситуация, поради които възразявате срещу обработването. Правото Ви да се противопоставите на директен маркетинг е абсолютно (т.е. няма нужда да се сочите основания за възражението). След получаване на възражението, администраторът следва да прекрати обработването на данните Ви, освен ако не предостави убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, или за упражняване на правни претенции. Ако администраторът отхвърли възражението, той трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
Право на жалба срещу обработването на личните данни или неспазване правата на субектите във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган- Комисия за защита на личните данни.

11. Допълнителни данни:
Когато има риск за нарушение на сигурността на личните данни, АДМИНИСТРАТОРЪТ е длъжен да уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорния орган за нарушението.
При всяко обработване на лични данни „Джей Макс 8“ ЕООД предоставя на субектите ясни и подробни съобщения (под формата на „декларации за поверителност“), които съдържат информация относно това, за каква цел, за какъв срок и по какъв начин дружеството събира и обработва личните им данни; всички детайли на администратора и назначеното от него Длъжностно лице по защита на данните; контакти на обработващи лични данни; други получатели, на които се разкриват лични данни; правата на субектите и практическите средства за тяхното упражняване. Посочено е, че личните данни ще се събират за конкретни и законни цели и няма да се обработват по начин, несъвместим с тези цели.
На сайтa www.pizzaplace.bg има препратки към Facebook, Instagram, Youtube.
Ако използвате Facebook, молим да имате предвид, че администратор на личните данни за потребители извън Съединените щати или Канада, е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand пCanal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.
YouTube е собственост на YouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ и е дъщерно дружество на Google Inc. По време изтегляне на видео съдържание, YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия сайт е била посетена от потребителя, като тази информация се асоциира със съответния потребителски профил в YouTube.
Ако използвате Instagram, повече информация относно защита на данните на можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy. Instagram е собственост на Instagram LLC, 1 Hacker Way 14, Menlo Park, Калифорния, САЩ.
За защита на правата на субектите на лични данни и гарантиране сигурността на личните данни „Джей Макс 8“ ЕООД е въвело подходящи технически и организационни мерки.
При евентуален случай на нарушаване защитата на личните Ви данни, администраторът „Джей Макс 8“ ЕООД ще направи конкретна оценка на риска и в определените от регламента случаи ще уведоми както Комисията за защита на личните данни, така и субекта на данни за настъпилото нарушение.
Всякаква информация във връзка с техните права или по други въпроси, свързани със защитата на личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на „Джей Макс 8“ ЕООД едните контакти: pizzaplace2017@gmail.com.
0
    0
    Количка
    Количката е празнаОбратно в магазина